Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5873
Title: .ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި މަސްވެރިީންނަށް ހައްޤު މަގާމެއްލިބެން ޖެހެއެވެ
Other Titles: Dhivehi mujthamaugai masvereennah haqqu magaameh libenjehe eve.
Authors: އަބްދުލް ރަޝީދު ނާފިޒު
Naafiz, Abdul Rasheed
Keywords: މަސްވެރިން
މަސްވެރިކަން
މުޖުތަމައު
މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން
ޒުވާން މަސްވެރިން
މަސްވެރިކަމުގެ ތައުލީމު
އިޤްތިޞާދު
ޒުވާނުން
ހުނަރު
މަސައްކަތްތެރިކަން
މަސްވެރިކަމުގެ ފައިދާ
Fishing
Fishermen
Community
Development of fishing industry
Education on fishing
Youth generation
Young fishermen
Economy
Income
Occupation
Talent
Benefits of fishing
Issue Date: 10-Dec-1982
Publisher: Ministry of Fisheries
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް
Citation: އަބްދުލް ރަޝީދު ނާފިޒު. (1982). ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި މަސްވެރިީންނަށް ހައްޤު މަގާމެއްލިބެން ޖެހެއެވެ. ރަސްއައިން 2،24-26
Naafiz, A. R. (1982). Dhivehi mujthamaugai masvereennah haqqu magaameh libenjehe eve. Rasain 2, 24-26.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5873
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehi mujthamaugai masvereennah haggu magaameh libenjehe eve..pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.