Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5895
Title: 1 - ވާހަކައިގެ ދުނިޔެއިން
Other Titles: Vaahakaige dhuniyein - 1
Authors: މުޙައްމަދު ޖަމީލު
Jameel, Mohamed
Keywords: އަދަބީ ވާހަކަ
އަދަބީ
ވާހަކަ ލިޔުން
ވާހަކަ ކިޔުން
Literacy story
Literacy
Story writing
Story reading
Issue Date: Jan-1987
Publisher: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiy Kuraa Qaumee Marukazu
Citation: މުޙައްމަދު ޖަމީލު. (1987). ވާހަކައިގެ ދުނިޔެއިން – 1. ފަތްތޫރަ 94. 8(10)، 9-6
Jameel, M. (1987). Vaahakaige dhuniyein. Faiythoora 94. 8(10), 6-9.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;94
Faiythoora;94
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5895
Appears in Collections:ތަޢުލީމް
Education


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaahakaige dhuniye.pdfFaiythoora 94. 8(10)481.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.