Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5925
Title: ފަލީގައި މަހަށް ދިއުން
Other Titles: Faleegai mahah dhiun
Authors: އަހްމަދު ޝަރީފް
Shareef, Ahmed
Keywords: މަސްވެރިން
މަސްވެރިކަން
އައްޑު އަތޮޅު
މަސްއައިން
މަސްދޯނި
ދިހަ ފަލި ދޯނި
މާ ކެޔޮޅު
އަތްދޮށު ކެޔޮޅު
Fishermen
Fishing
Addu Atoll
Row boat
10 row roab
Ten row boat
Keyolhu
Captain
Issue Date: 10-Dec-1984
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
Ministry of Fisheries
Citation: އަހްމަދު ޝަރީފް. (1984). ފަލީގައި މަހަށް ދިއުން. ރަސްއައިން 4. 89-91
Shareef, A. (1984). Faleegai mahah dhiun. Rasain 4. 89-91.
Series/Report no.: ރަސްއައިން;4
Rasain;4
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5925
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Faleegai mahah dhiun.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.