Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5990
Title: ދިވެހި މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު
Other Titles: Dhivehi masverikamaai behey baeh ma'uloomaathu
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް
Ministry of Fisheries
Keywords: އަތޮޅު
ރަށް
ކެޔޮޅުކަމުގެ ބާވަތްތައް
ބޭނުންކޮށް އުޅޭ އާލަތް އަދި ވަސީލަތް
ހިފޭ މަހުގެ ބާވަތް
އެމުގެ ބާވަތް
ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން
މަސްވެރިން
މަސްވެރިކަން
ދޮށި
މަސް ދޯނި
ބުޅި
Fishermen
Fishing
Atoll
Island
Equipments
Fish catch
Types of bait
Open water fishing
Pole and line fishing
Hook
Mas dhoani
Fishing vessels
Issue Date: 10-Dec-1986
Publisher: Ministry of Fisheries
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް
Citation: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް. (1986). ދިވެހި މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު. ރަސްއައިން 6، 77-114
Ministry of Fisheries (1986). Dhivehi masverikamaai behey baeh ma'uloomaathu. Rasain 6, 77-114.
Series/Report no.: ރަސްއައިން;6
Rasain;6
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5990
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehi masverikamaai behey baeh ma'uloomaathu.pdf19.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.