Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6034
Title: ވާރލްޑް ވައިލްޑް ލައިފް ފަންޑްގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ޕްރިންސް ބާނާޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ މެރިން ރިސާރޗް ސެކްޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން
Other Titles: World Wild Life Fund ge president prince Barnard Ministry of Fisheries ge Marine Research Section ah ziyaarai kurehvun
Authors: Ministry of Fisheries
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް
Keywords: ޕްރިންސް ބާނާޑް
މެހެމާނުންގެ ފޮތުގައި ސޮއެކުރުން
ސެކްޝަންގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ބަލާލުން
ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ފޮޓޯ
ރާއްޖެއަށްކުރި ދަތުރު
އަރިހުގައި ވަޑައިގެން ބޭފުޅުން
Prince Barnard
Signing on the guest book
Meeting with some staff
Visiting
Photo
Visit to Maldives
Delegates
Issue Date: 10-Dec-1986
Publisher: Ministry of Fisheries
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް
Citation: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް. (1986). ވާރލްޑް ވައިލްޑް ލައިފް ފަންޑްގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ޕްރިންސް ބާނާޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ މެރިން ރިސާރޗް ސެކްޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން. ރަސްއައިން 6، 25-26
Ministry of Fisheries (1986). World Wild Life Fund ge president prince Barnard Ministry of Fisheries ge Marine Research Section ah ziyaarai kurehvun. Rasain 6, 25-26.
Series/Report no.: ރަސްއައިން;6
Rasain;6
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6034
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.