Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6135
Title: ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެފެއާރޒް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދެއްވި ތަޤްރީރު
Other Titles: Shaheedhunge dhuvahuge munaasabathugai, Minister of State for Presidential Affairs Al-faal'il Mohamed Hussain dhevvi thaqreeru
Authors: މުޙައްމަދު ޙުސައިން
Hussain, Mohamed
Issue Date: Jan-1999
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: .މުޙައްމަދު ޙުސައިން. (1999). ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެފެއާރޒް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދެއްވި ތަޤްރީރު. ފަތްތޫރަ 238. 20(10)، 10-6
Hussain, M. (1999). Shaheedhunge dhuvahuge munaasabathugai, Minister of State for Presidential Affairs Al-faal'il Mohamed Hussain dhevvi thaqreeru. Faiythoora 238. 20(10), 6-10.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;238
Faiythoora;238
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6135
Appears in Collections:ތަޤުރީރު
Speech
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.