Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6305
Title: ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާ ބަހުރުވަޔަށް
Other Titles: Ban’deyri Hassan manikufaanuge dhiyoa lhen bahuruvain liyaa bahuruvayah
Authors: ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
Sadiq, Abdulla
Issue Date: 1-Mar-1997
May-1998
Publisher: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު. (1997). ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާ ބަހުރުވަޔަށް. ފަތްތޫރަ 216. 18(12)، 13.
Sadiq, A. (1997). Ban’deyri Hassan manikufaanuge dhiyoa lhen bahuruvain liyaa bahuruvayah. Faiythoora 216. 18(12), 13.
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު. (1998). ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާ ބަހުރުވަޔަށް. ފަތްތޫރަ 230. 20(2)، 30-35
Sadiq, A. (1998). Ban’deyri Hassan manikufaanuge dhiyoa lhen bahuruvain liyaa bahuruvayah. Faiythoora 230. 20(2), 30-35.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;216
Faiythoora;216
ފަތްތޫރަ؛230
Faiythoora;230
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6305
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ban'deyri hassan manikufaanuge dhiyo lhenbahuruvain liyaa bahuruvayah.pdfFaiythoora 216. 18(12)277.79 kBAdobe PDFView/Open
Ban'deyri Hassan Manikufaanuge dhiyoa lhen bahuruvain liyaa bahuruvayah.pdfFaiythoora 230. 20(2)408.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.