Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/666
Title: މަލިކު ބަހުރުވައިގެ އަދަބިއްޔާތާއި، ޅެންވެރިކަން
Other Titles: Maliku bahuruvaige adhabihyaathaai, lhenverikan
Authors: Sodhiq, Abdulla
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް
Keywords: Malik
Language
Literature
Poetry
Lakusadheeb times
މަލިކު
ބަހުރުވަ
އަދަބިއްޔާތު
ޅެން
ލަކްސަދީބު ޓައިމްސް
Issue Date: 1-Apr-1995
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Sodhiq, A. (1995). Maliku bahuruvaige adhabihyaathaai, lhenverikan. Faithoora, 17(1),15-19.
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1995). މަލިކު ބަހުރުވައިގެ އަދަބިއްޔާތާއި، ޅެންވެރިކަން. ފަތްތޫރަ 17(1)، 15-19
Series/Report no.: Faithoora;193
ފަތްތޫރަ;193
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/666
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193_pt3-10102017153043.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.