Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/666
Title: މަލިކު ބަހުރުވައިގެ އަދަބިއްޔާތާއި ޅެންވެރިކަން
Other Titles: Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai lhenverikan
Authors: Sodhiq, Abdulla
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް
Keywords: Malik
Language
Literature
Poetry
Lakusadheeb times
މަލިކު
ބަހުރުވަ
އަދަބިއްޔާތު
ޅެން
ލަކްސަދީބު ޓައިމްސް
Issue Date: 1-Apr-1995
1-Mar-1996
Jun-1996
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Majlis
Citation: Sodhiq, A. (1995). Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai lhenverikan. Faiythoora, 17(1),15-19.
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1995). މަލިކު ބަހުރުވައިގެ އަދަބިއްޔާތާއި، ޅެންވެރިކަން. ފަތްތޫރަ 17(1)، 15-19
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1996). މަލިކު ބަހުރުވައިގެ އަދަބިއްޔާތާއި ޅެންވެރިކަން 2. ފަތްތޫރަ 17(12)، 17-20
Sodhiq, A. (1996). Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai, lhenverikan 2. Faiythoora 204. 17(12), 17-20.
Sodhiq, A. (1996). Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai lhenverikan (3). Faiythoora 207. 18(3), 14-21.
.ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1996). މަލިކު ބަހުރުވައިގެ އަދަބިއްޔާތާއި ޅެންވެރިކަން (3). ފަތްތޫރަ 207. 18(3)، 14-21
Series/Report no.: Faiythoora;193
ފަތްތޫރަ;193
Faiythoora;207
ފަތްތޫރަ;207
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/666
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai, lhenverikanpdf2.79 MBAdobe PDFView/Open
Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai lhenverikan 2.pdfFaiythoora 204, 17(12)4.16 MBAdobe PDFView/Open
Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai lhenverikan (3).pdfFaiythoora 207, 18(3)922.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.