Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7462
Title: ނަންއިތުރު ތަރުތީބު ކުރާއިރު ކުލަ އަންގައިދޭ ނަންއިތުރަށް ޚާއްޞަ ޖާގައެއް އޮވޭ ހެއްޔެވެ؟
Other Titles: Nanithuru tharutheebu kuraairu kula angaidhey nanithurah khaas'a jaagaeh ovey heyyeve?
Authors: އަންވަރު އިބްރާހީމް
Ibrahim, Anwar
Issue Date: 2015
Publisher: ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
Faculty of Arts, Maldives National University
Citation: އަންވަރު އިބްރާހީމް. (2015). ނަންއިތުރު ތަރުތީބު ކުރާއިރު ކުލަ އަންގައިދޭ ނަންއިތުރަށް ޚާއްޞަ ޖާގައެއް އޮވޭ ހެއްޔެވެ؟.(ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް, ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީ) 1-33.
Ibrahim.A. (2015). Nanithuru tharutheebu kuraairu kula angaidhey nanithurah khaas'a jaagaeh ovey heyyeve?. (Faculty of Arts, Maldives National University). 1-33.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7462
Appears in Collections:އެމް. އެން. ޔޫގެ ދަސްވެނީންގެ ތީސީސްތައް
MNU Thesis


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ކުލަ އަންގައިދޭ ނަންއިތުރުގެ ޖާގަ.pdf538.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.