Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7967
Title: ބަހުގެ ހަމަތަކާއި ސިއްރުތައް
Other Titles: Bahuge hama thakaai si'rru thah
Authors: މުޙައްމަދު ޖަމީލު
Jameel, Mohamed
Keywords: ބަސް
ދިވެހިބަސް
ބަހުުގެ ހަމަ
Words
Dhivehi language
Linguistic
ބަހުގެ ގަވާއިދު
Grammar
ބަހުގެ އިލްމު
Issue Date: Feb-1984
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiy kuraa Qaumee Marukazu
Citation: މުޙައްމަދު ޖަމީލު. (1984). ބަހުގެ ހަމަތަކާއި ސިއްރުތައް. ފަތްތޫރަ 59. 5(11)، 5-3.
Jameel, M. (1984). Bahuge hama thakaai si'rru thah. Faiythoora 59. 5(11), 3-5.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;59
Faiythoora;59
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7967
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bahuge hama thakaai si'rru thahFaiythoora 59. 5(11), 3-5364.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.