Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8019
Title: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ފޮތްކޮޓަރި
Other Titles: Dhivehi bahaai thaareeh'ah h'idumaikuraa qaumee marukazuge foiy kotari
Authors: އާމިނަތު ޢައްބާސް
Abbas, Aminath
Issue Date: Oct-2007
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehibahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: .އާމިނަތު ޢައްބާސް. (2007). ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ފޮތްކޮޓަރި. ފަތްތޫރަ 343. 29(7)، 19-18
Abbas A., (2007). Dhivehi bahaai thaareeh'ah h'idumaikuraa qaumee marukazuge foiy kotari. Faiythoora 343. 29(7), 18-19.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;343
Faiythoora;343
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8019
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehi bahaai thaareeh'ah h'idumaikuraa qaumee marukazuge foiy kotari.pdfFaiythoora 343, 29(7)743.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.