Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8302
Title: ކަނޑުން ހޯދާ ކާނާ އިތުރުކުރަން ވެއްޖެ
Other Titles: Kan'dun hoadhaa kaanaa ithurukuran vejje
Authors: އަޙްމަދު ޝަރީފު
Shareef, Ahmed
Issue Date: 10-Dec-1991
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Ministry of Fisheries and Agriculture
Citation: .އަހްމަދު ޝަރީފު. (1991). ކަނޑުން ހޯދާ ކާނާ އިތުރުކުރަން ވެއްޖެ. ރަސްއައިން 11. 52-56
Shareef, A. (1991). Kan'dun hoadhaa kaanaa ithurukuran vejje. Rasain 11. 52-56.
Series/Report no.: ރަސްއައިން;11
Rasain;11
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8302
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kan'dun hoadhaa kaanaa ithurukuran vejje.pdfRasain;113.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.