Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8335
Title: ދޮންބީފާނު ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ހިންގައިލެވުނު ކަޅިއެއް
Other Titles: Dhonbeefaanu vaahakaige machchah hingailevunu kalhi eh
Authors: އާމިނަތު ފާއިޒާ
Faaiza, Aminath
Issue Date: 1-Jul-1983
Publisher: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiy Kuraa Qaumee Marukazu
Citation: އާމިނަތު ފާއިޒާ. (1983). ދޮންބީފާނު ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ހިންގައިލެވުނު ކަޅިއެއް. ފަތްތޫރަ 52. 5(4)، 19-20.
Faaiza, A. (1983). Dhonbeefaanu vaahakaige machchah hingailevunu kalhi eh. Faiythoora 52. 5(4), 19-20.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;
Faiythoora;52
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8335
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhonbeefaanu vaahakaige machchah hingailevunu kalhi eh.pdfFaiythoora 52. 5(4),307.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.