Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8413
Title: އިބްނުބަޠޫޠާ ރާއްޖެ ދޫކުރެއްވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް
Other Titles: Ibnubat'oot'aa Raajje dhookurevvumah medhuverivi sababuthah
Authors: Hussain, Ali
އަލީ ޙުސައިން
Issue Date: Oct-1983
Nov-1983
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiy kuraa Qaumee Marukazu
Citation: .އަލީ ޙުސައިން. (1983). އިބްނުބަޠޫޠާ ރާއްޖެ ދޫކުރެއްވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް. ފަތްތޫރަ 55. 5(7)، 30-33
Hussain, A. (1983). Ibnubat'oot'aa Raajje dhookurevvumah medhuverivi sababuthah. Faiythoora 55, 5(7), 30-33.
.އަލީ ޙުސައިން. (1983). އިބްނުބަޠޫޠާ ރާއްޖެ ދޫކުރެއްވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް. ފަތްތޫރަ 56. 5(8)، 29-31
Hussain, A. (1983). Ibnubat'oot'aa Raajje dhookurevvumah medhuverivi sababuthah. Faiythoora 56, 5(8), 29-31.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;55
Faiythoora;55
ފަތްތޫރަ;56
Faiythoora;56
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8413
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ibnubat'oot'aa Raajje dhookurevvumah medhuverivi sababuthah.pdfFaiythoora 55, 5(7)628.9 kBAdobe PDFView/Open
Ibnubat'oot'aa Raajje dhookurevvumah medhuverivi sababuthah.pdfFaiythoora 56, 5(8)465.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.