Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8439
Title: ގަލާއި ވެލި، އަކިރިނެގުމުގެ މައްސަލަތައް
Other Titles: Galaai veli, akiri negumuge massalathah
Authors: އަބުދުﷲ ނަޞީރު
Naseer, Abdulla
Issue Date: 10-Dec-1991
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Ministry of Fisheries and Agriculture
Citation: .އަބުދުﷲ ނަޞީރު. (1991). ގަލާއި ވެލި، އަކިރިނެގުމުގެ މައްސަލަތައް. ރަސްއައިން 11. 124-127
Naseer, A. (1991). Galaai veli, akiri negumuge massalathah. Rasain 11. 124-127.
Series/Report no.: ރަސްއައިން;11
Rasain;11
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8439
Appears in Collections:މަޒުމޫނީ ލިޔުން
Nonfiction writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maakeyolhu.pdfRasain;111.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.