Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9297
Title: މިއަދު އިރުން ޖެހެމުންދާ ނަލަ ރޯޅިތައް މާދަމާ ހުޅަނގަށް ބަދަލުވެދާނެއެވެ
Other Titles: Miadhu irun jehemundhaa nala roalhithah maadhamaa hulhan'gah badhaluvedhaane
Authors: ޙަސަން ޒަހީން
Zaheen, Hassan
Issue Date: Feb-2016
Publisher: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
National Institute of Education
Citation: .ޙަސަން ޒަހީން. (2016). މިއަދު އިރުން ޖެހެމުންދާ ނަލަ ރޯޅިތައް މާދަމާ ހުޅަނގަށް ބަދަލުވެދާނެއެވެ. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު 447. 8
Zaheen, H. (2016). Miadhu irun jehemundhaa nala roalhithah maadhamaa hulhan'gah badhaluvedhaane. Jamaa'thuge khabaru 447. 8.
Series/Report no.: ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;447
Jamaa'thuge Khabaru;447
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9297
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miadhu irun jehemundhaa nala roalhithah maadhamaa hulhan'gah badhaluvedhaane.pdfJamaa'thuge Khabaru 44771.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.