Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9391
Title: ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނު : ގަނޑުވަރު ދަރިކޮޅުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން (2)
Other Titles: Ban'deyri Hassan Manikfaanu : gan'duvaru dharikolhuge sisilaage therein (2)
Authors: ޙަސަން ލަބީބު
Labeeb, Hassan
Issue Date: Oct-2012
Publisher: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
Dhivehi Bahuge Academy
Citation: ޙަސަން ލަބީބު. (2012). ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނު : ގަނޑުވަރު ދަރިކޮޅުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން (2). ފަތްތޫރަ 391. 22.
Labeeb, H. (2012). Ban'deyri Hassan Manikfaanu : gan'duvaru dharikolhuge sisilaage therein (2). Faiythoora 391. 22.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;391
Faiythoora;391
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9391
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bandeyri Hassan Manik faanu.pdfFaiythoora 3912.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.