Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9593
Title: ނިއުޓްރިޝަނުގެ އެހީގައި، ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުން
Other Titles: Nutrish'anuge eheegai, kuh kurun huttuvun
Authors: ޙުސައިން ޝާކިރު
Shakir, Hussain
Issue Date: Nov-2016
Publisher: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
National Institute of Education
Citation: ޙުސައިން ޝާކިރު. (2016). ނިއުޓްރިޝަނުގެ އެހީގައި، ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުން. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު 456. 14
Shakir, H. (2016). Nutrish'anuge eheegai, kuh kurun huttuvun. Jamaa'thuge khabaru 456. 14.
Series/Report no.: ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;456
Jamaa'thuge khabaru;456
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9593
Appears in Collections:އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް
Social issues & services


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nutrish'anuge eheegai, kuh kurun huttuvun.pdfJamaa'thuge khabaru 45670.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.