Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9622
Title: ދިވެހީންގެ މި ދިވެހި ބަސްތައްވެސް ދިވެހި ކުރަމާތޯ
Other Titles: Dhiveheenge mi dhivehi bas thah ves dhivehi kuramaa tho
Authors: ޙަސަން ލަބީބު
Labeeb, Hassan
Issue Date: Mar-2013
Publisher: ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
Dhivehi Bahuge Academy
Citation: ޙަސަން ލަބީބު. (2013). ދިވެހީންގެ މި ދިވެހި ބަސްތައްވެސް ދިވެހި ކުރަމާތޯ. ފަތްތޫރަ 396. 14-13.
Labeeb, H. (2013). Dhiveheenge mi dhivehi bas thah ves dhivehi kuramaa tho. Faiythoora 396. 13-14.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;396
Faiythoora;396
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9622
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhiveheenge mi dhivehi bas thah ves dhivehi kuramaa thoFaiythoora 396961.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.