Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9731
Title: !ޓްރެފިކް ލައިޓް އެކަހެރިކޮށްނުލާ އޭގެ ބޭނުން ހިފަމާ
Other Titles: Traffic light ekaheri kohnulaa eyge beynun hifamaa!
Authors: އަޙްމަދު ނާފިޢު
Nafiu, Ahmed
Issue Date: May-2013
Publisher: ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
Dhivehi Bahuge Academy
Citation: އަޙްމަދު ނާފިޢު. (2013). !ޓްރެފިކް ލައިޓް އެކަހެރިކޮށްނުލާ އޭގެ ބޭނުން ހިފަމާ. ފަތްތޫރަ 398. 36.
Nafiu, A. (2013). Traffic light ekaheri kohnulaa eyge beynun hifamaa!. Faiythoora 398. 36.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;398
Faiythoora;398
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9731
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Traffic light ekaheri kohnulaa eyge beynun hifamaa!Faiythoora 39847.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.