Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9740
Title: ކަނޑުމަހާއި ލައްޓި ރާގޮނޑީގެ މުއްސަނދި ދެއަހަރު
Other Titles: Kan'du mahaai latti raagon'deege mussan'dhi dhe aharu
Authors: މުޙައްމަދު އާދަމް
Adam, Mohamed
Issue Date: 1990
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Ministry of Fisheries and Agriculture
Citation: މުޙައްމަދު އާދަމް . (1990).ކަނޑުމަހާއި ލައްޓި ރާގޮނޑީގެ މުއްސަނދި ދެއަހަރު .ރަސްއައިން.52-55
Adam, M. (1990). Kan'du mahaai latti raagon'deege mussan'dhi dhe aharu. (1990). Ras ainu 10 . 52-55
Series/Report no.: ރަސްއައިން;10
Ras ain;10
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9740
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kan'du mahaai latti raagon'di muhssan'dhi dhe aharu.pdfRas ain. 101.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.