Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9801
Title: ބޮޑުމާލޫދު : ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ބާއްވަމުން ގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އިޖްތިމާޢީ ޢީދު
Other Titles: Bodumaaloodhu : Raajjeyge rahrashugai baavamun gendhiya emme bodu ijthimaae'ee eid
Authors: ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
Aboobakur, Abdul Azeez Jamaal
Issue Date: May-2011
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: .ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު. (2011). ބޮޑުމާލޫދު : ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ބާއްވަމުން ގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އިޖްތިމާޢީ ޢީދު. ފަތްތޫރަ 374. 22-25
Aboobakur, A. A. J. (2011). Bodumaaloodhu : Raajjeyge rahrashugai baavamun gendhiya emme bodu ijthimaae'ee eid. Faiythoora 374. 22-25.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;374
Faiythoora;374
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9801
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bodu maaloodhu.pdfFaiythoora 3742.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.