Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9986
Title: ތިމާއަށް މާޒީ އެވާހަކަ ނުބުނެދޭ ތޯ އެވެ؟
Other Titles: Thimaa ah maazee evaahaka nubunedhey thoa eve?
Authors: ޙަސަން ޒަހީން
Zaheen, Hassan
Issue Date: 1-Aug-2017
Publisher: ްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ
National Institute of Education
Citation: .ޙަސަން ޒަހީން. (2017). ތިމާއަށް މާޒީ އެވާހަކަ ނުބުނެދޭ ތޯ އެވެ؟. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު، 466، 22
Zaheen H. (2017). Thimaa ah maazee evaahaka nubunedhey thoa eve?. Jamaa'thuge khabaru, 466, 22.
Series/Report no.: ޖަމާޢަތުގެ ޙަބަރު;466
Jamaa'thuge khabaru;466
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9986
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thimaa ah maazee evaahaka nubunedhey thoa eve.pdf66.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.