Browsing by Author National Institute of Education

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 22 to 41 of 53 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-05Protecting children's rightsނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2020-02-01Safeguarding linguistic diversityްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2017-10Teaching in freedom, empowering teachersNational Institute of Education; ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އެޑިއުކޭޝަން
2017-09-01Ways to develop children’s literacy skillsްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2020-11-01World diabetes day - 14th Novemberނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2017-04World Health Day 2017 - depression : let's talkނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2017-10World Teachers' day 5 Oct 2017National Institute of Education; ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އެޑިއުކޭޝަން
2014-03-01World water day: facts and figuresNational Institute of Education
2014-09-01ހުރިހާކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުJamaa'thuge Khabaru;432; ްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2020-11-01ނަޞްރުގެ ދުވަހުން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިލާވަޅަކީ، ތިމާގެ އުފަން ފަސްގަނޑު ދެކެ، އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ނެތި، ލޯބިވުމުގެ މުހިންމުކަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2020-10-01ރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔާ އ.ދ. ގެ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސަމިޓުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2018-03ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އޭ ލެވެލްގެ އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި 3 ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2018-01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފީފާ ވަރލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީގެ ފަރުދާ ކައްސަވާލަދެއްވައި ޓްރޮފީ އުފުއްލަވާލަދެއްވައިފިނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފު އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2015-01-01ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔެއަށް ހޭނޭއިރު ފޮތުގެ ތަޢުލީމާ އެއްވަރަށް ފަންނީ ތަމްރީނުތަކަށްވެސް މުހިއްމުކަންދޭންޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2015-02-01ކާމިޔާބު އަނބިންގެ ތެރެއިން ވާން ބޭނުންތޯއެވެްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2020-10-01ކިޔަވާދިނުމުގައި ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކުރުންނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2016-08ކީ ސްޓޭޗް 3 ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި 430 ށް ވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުންނަށް ތަމްރީނު ދީފިނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2017-11-01އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރރެންސް 2017ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2014-03-01އިމާންކަންNational Institute of Education; ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
2016-08އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމަށް 23 ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލުން މެލޭޝިޔާއަށްނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education