Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14661
Title: Learning from a small state’s experience : acknowledging the importance of context in implementing learner-centred pedagogy
Authors: Di Biase, Rhonda
ރޮންޑާ ޑި ބަޔާސް
Issue Date: 30-Jun-2015
Publisher: The University of Sydney
ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސިޑްނީ
Citation: Di Biase, R. (2015). Learning from a small state’s experience : acknowledging the importance of context in implementing learner-centred pedagogy. The University of Sydney. 14(1), 1-20.
ރޮންޑާ ޑި ބަޔާސް. (2015). ލާނިންގ ފްރޮމް އަ ސްމޯލް ސްޓޭޓްސް އެކްސްޕީރިއެންސް : އެކްނޮލެޖިންގ ދަ އިންޕޯޓެންސް އޮފް ކޮންޓެކްސްޓް އިން އިންޕްލިމެންޓިން ލާނިންގ-ސެންޓަރޑް ޕެޑަގޮޖީ. ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސިޑްނީ. 14(1)، 1-20.
Series/Report no.: The International Education Journal: Comparative Perspectives;
ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ޖާނަލް: ކޮމްޕެރެޓިވް ޕާސްޕެކްޓިވްސް؛
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14661
Appears in Collections:ތަޢުލީމް
Education
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.