Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14774
Title: Breaking barriers by building bridges : the story of a 17-year-old hopeful engineer : Neeshan pushes through her challenges
Other Titles: ބްރޭކިންގ ބެރިއާރސް ބައި ބިލްޑިންގ ބްރިޖެސް : ދަ ސްޓޯރީ އޮފް އަ 17 އިޔާރ އޯލްޑް ހޯރޕްފުލް އިންޖިނިއަރ : ނީޝަން ޕުޝެސް ތްރޫ ހާ ޗެލެންޖެސް
Issue Date: 10-Oct-2019
Publisher: UNICEF Maldives Country Office
ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ކަންޓްރީ އޮފީސް
Citation: UNICEF Maldives Country Office. (2019). Breaking barriers by building bridges : the story of a 17-year-old hopeful engineer : Neeshan pushes through her challenges. UNICEF Maldives Country Office.
ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ކަންޓްރީ އޮފީސް. (2019). ބްރޭކިންގ ބެރިއާރސް ބައި ބިލްޑިންގ ބްރިޖެސް : ދަ ސްޓޯރީ އޮފް އަ 17 އިޔާރ އޯލްޑް ހޯރޕްފުލް އިންޖިނިއަރ : ނީޝަން ޕުޝެސް ތްރޫ ހާ ޗެލެންޖެސް. ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ކަންޓްރީ އޮފީސް.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14774
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.