Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2173
Title: ކޮއިމަލާކަލޯ" އަކީ ކާކުބާ؟" : ދިވެހިތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން7
Other Titles: "Koimalaa kaloa" akee kaakubaa? : dhivehi thaareekhuge thereinnq hoadhun 7
Authors: Luthufee, Mohamed Ibrahim
ލުޠުފީ, މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
Keywords: ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިން
ގްރޭޓް އާރިޔަންސް
ދީވީން
ތަފާތި ނަސްލުތައް
އާދަކާދަ
ދިވެހި ބަސް
އެވޭލާ ސިންގަލަ ބަސް
ރާޖާރާޖާ ދަގްރޭޓް
ރާއްޖެ އިސްލާމްވުން
ރަސްކަންކުރުން
ތާރީޚީ ފުލޯކުވާހަކަ
Issue Date: 1-Jul-1987
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: Luthufee, M.I. (1987). "Koimalaa kaloa" akee kaakubaa? : dhivehi thaareekhuge thereinnq hoadhun 7. Faiythoora 100, 9(4), 25-33.
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ (1987). "ކޮއިމަލާކަލޯ" އަކީ ކާކުބާ؟ : ދިވެހިތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން7. ފަތްތޫރަ 100، 9(4)، 25-33
Series/Report no.: Faiythoora;100
ފަތްތޫރަ;100
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2173
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koimalaa kalo akee kaakubaa.pdfFaiythoora 100, 9(4)7.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.