Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2443
Title: "ދާދި އަވަހަށް ނެތިފަނާވިޔަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއްނެތޭ"
Other Titles: "Dhaadhi avahah nethi fanaaviyakas ageh neiy jismuthah thaa abadhu dhemihunna heyo zikuraa akah nimumeh nethey"
Authors: Jameel, Mohamed
މުޙައްމަދު ޖަމީލު
Issue Date: Apr-1997
May-1997
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Citation: .މުޙައްމަދު ޖަމީލު. (1997). "ދާދި އަވަހަށް ނެތިފަނާވިޔަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއްނެތޭ". ފަތްތޫރަ 217. 19(1), 5-8
Jameel, M. (1997). "Dhaadhi avahah nethi fanaaviyakas agehneiy jismuthah thaa abadhu dhemihunna heyo zikuraa akah nimumeh nethey". Faiythoora 217. 19(1), 5-8.
.މުޙައްމަދު ޖަމީލު. (1997). "ދާދި އަވަހަށް ނެތިފަނާވިޔަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއްނެތޭ". ފަތްތޫރަ 218. 19(2), 30-34
Jameel, M. (1997). "Dhaadhi avahah nethi fanaaviyakas agehneiy jismuthah thaa abadhu dhemihunna heyo zikuraa akah nimumeh nethey". Faiythoora 218. 19(2), 30-34.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;217
Faiythoora;217
ފަތްތޫރަ;218
Faiythoora;218
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2443
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.