Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6484
Title: "ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި، ނަންތައް"
Other Titles: "Raajjeyge atholhu thakaai, nan thah"
Authors: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ
Luthufee, Mohamed Ibrahim
Issue Date: Jun-1987
Aug-1987
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޙިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1987). "ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި، ނަންތައް". ފަތްތޫރަ 99. 9(3)، 10-14.
Luthufee, M.I. (1987). "Raajjeyge atholhu thakaai, nan thah". Faiythoora 99. 9(3), 10-14.
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1987). "ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި، ނަންތައް". ފަތްތޫރަ 101. 6(5)، 12-16.
Luthufee, M.I. (1987). "Raajjeyge atholhu thakaai, nan thah". Faiythoora 101. 6(5), 12-16.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;99
Faiythoora;99
ފަތްތޫރަ;101
Faiythoora;101
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6484
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
"Raajjeyge atholhu thakaai, nan thah".pdfFaiythoora 99. 9(3)631.36 kBAdobe PDFView/Open
Raajjeyge atholhu thakaai rahthah.pdfFaiythoora 101. 6(5)4.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.