Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7044
Title: ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން 3 : ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ގެނެސް ދެއްވީ ކޮންބޭކަލެއްބާ؟
Other Titles: Dhivehi thaareekhuge therein hoadhun 3 : Dhivehi raajje ah islaamee hidhaayathuge alikan genes dhevvee kon beykaleh baa?
Authors: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠްފީ
Luthufee, Mohamed Ibrahim
Issue Date: 1-Jun-1982
1
Jan-1983
1
Publisher: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠްފީ. (1982). ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން 3 : ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ގެނެސް ދެއްވީ ކޮންބޭކަލެއްބާ؟. ފަތްތޫރަ 39. 4(3) 9-13..
Luthufee, M. I. (1982). Dhivehi thaareekhuge therein hoadhun 3 : Dhivehi raajje ah islaamee hidhaayathuge alikan genes dhevvee kon beykaleh baa?. Faiythoora 39. 4(3), 9-13.
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠްފީ. (1982). ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން 3 : ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ގެނެސް ދެއްވީ ކޮންބޭކަލެއްބާ؟2 ފަތްތޫރަ 40. 4(4) 13-18..
Luthufee, M. I. (1982). Dhivehi thaareekhuge therein hoadhun 3 : Dhivehi raajje ah islaamee hidhaayathuge alikan genes dhevvee kon beykaleh baa 2. Faiythoora 40. 4(4), 13-18.
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠްފީ. (1983). ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން 3 : ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ގެނެސް ދެއްވީ ކޮންބޭކަލެއްބާ؟. ފަތްތޫރަ 46. 4(10) 13-21
Luthufee, M. I. (1983). Dhivehi thaareekhuge therein hoadhun 3 : Dhivehi raajje ah islaamee hidhaayathuge alikan genes dhevvee kon beykaleh baa?. Faiythoora 46. 4(10), 13-21.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;39
Faiythoora;39
ފަތްތޫރަ،40
Faiythoora, 40
ފަތްތޫރަ؛46
Faiythoora;46
ފަތްތޫރަ؛44
Faiythoora, 44
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7044
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.